2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ บัณฑิตวิทยาลัย
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 นางสาว พรนภา ศรีวรกุล - -
2 นาย ประสงค์ ต่อโชติ - -
3 นาง พาณิภัค พระชัย - -
4 นาย จิรพัฒน์ จันทะไพร - -
5 นาง ดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ - -
6 นาง รัตติยากร วิมลศิริ - -
7 นาย สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน อาจารย์ประจำ จุลชีววิทยา
8 อภิเชษฐ์ บุญจวง -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564