2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์
16
1 ผศ.ดร. นวพร เตชาทวีวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
2 รศ.ดร. มาลี บูรณรักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
3 รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
4 ผศ.ดร. ธนรัฐ จันทอุปฬี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
5 ผศ.ดร. นงนุช เอื้อบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
6 ผศ.ดร. ปัญญา ท้วมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
7 รศ.ดร. วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
8 รศ.ดร. โกวิท ไชยศิวามงคล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
9 รศ.ดร. กิมาพร ขมะณะรงค์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
10 ผศ.ดร. วันชัย อิฐรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
11 รศ.ดร. วิภาวี หีบแก้ว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
12 รศ.ดร. ปาริฉัตร ประจะเนย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
13 ผศ.ดร. วิไลวรรณ หม้อทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
14 รศ.ดร. มะลิวัลย์ นามกิ่ง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
15 รศ.ดร. วนัสนันท์ แป้นนางรอง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
16 รศ.ดร. กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
14
1 รศ. ดุษฎี มุสิกโปดก รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
2 ผศ. ทรงพล อุปชิตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
3 รศ. ปัทมา อมาตยคง รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
4 ผศ. ยรรยง ทุมแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
5 ผศ. อำนาจ ไชยชุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
6 ผศ. มาลินี เกิดกุญชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
7 รศ. วรวุฒิ วรพุทธพร รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
8 ผศ. สมศิริ รัตนสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
9 รศ. จงเจริญ เมตตา รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
10 รศ. พรทิพย์ บุญเรืองศรี รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
11 อ. สันติพง แสนรักษ์ อาจารย์ กายวิภาคศาสตร์
12 รศ. ชาญณรงค์ อรัญนารถ รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
13 ผศ. ธัณย์สิตา อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์
14 รศ. พิพัฒน์พงษ์ แคนลา รองศาสตราจารย์ กายวิภาคศาสตร์

17 มกราคม 2564