2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3541   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ. อำนาจ ไชยชุน  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Amnart Chaichoon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายวิภาคศาสตร์  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Monosodium Glutamate (MSG) Induces the Reductions of Testicular Size, Weigh, and Protein Phosphorylation in Rat Testis  
ชื่อวารสาร KKU Science Journal Volume 40 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Science, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 0125-2364  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 December 2011 
ปีที่ 40  ฉบับที่ supplement 
เดือน January  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2011 
หน้า 116-122  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of Monosodium Glutamate (MSG) on Reproductive Organs in Male Rats 
ชื่อวารสาร Proceedings: 1 st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chaing Mai University 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 February 2012 
ปีที่ 2012  ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2012 
หน้า HS-411-414  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Morphological sensitivity of rat seminal vesicle to monosodium glutamate (MSG) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 พฤษภาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 พฤษภาคม 2555 ถึง 4 พฤษภาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม River City Hotel  จังหวัด/รัฐ มุกดาหาร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 16  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of monosodium glutamate (MSG) on morphologies of testis, epididymis, vas deferens, and seminal vesicle: a pilot study in male rats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 ตุลาคม 2554 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2554 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 ตุลาคม 2554 ถึง 6 ตุลาคม 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Cadmium Levels in Liver, Kidney, and Lung of Northeastern Thais without Occupational Exposure to Metals  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 837-844  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Cadmium Levels in Lung of Northeastern Thais without Occupational Exposure to Metals  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครั้งที่1"การจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 ธันวาคม 2555 ถึง 17 ธันวาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมโฆษะขอนแก่น อำเภอเมือง   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 32-33  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Cadmium Levels in Kidney and Liver of Northeastern Thais  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 ธันวาคม 2555 
ชื่อการประชุม 2nd International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference (IASCBC 2012) in conjunction with 36th AAT Annual Conference (AAT36)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 ธันวาคม 2555 ถึง 8 ธันวาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Chiang Mai University AND Anatomy Association of Thailand 
สถานที่จัดประชุม Chiang Mai Grandview Hotel  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 311-312  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Antioxidant Activity and Total Phenolic Compound of Aged Garlic Extract  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มีนาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มีนาคม 2557 ถึง 28 มีนาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 15  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1567-1571  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper