2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
5
1 รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
2 รศ.ดร. กฤตยา แสวงเจริญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
3 รศ.ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
4 ผศ.ดร. จินตนา ลี้ละไกรวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
5 ศ.ดร. ศิริพร จิรวัฒน์กุล ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
2
1 รศ. ปิญากรณ์ ชุตังกร รองศาสตราจารย์ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
2 รศ. รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์ รองศาสตราจารย์ การพยาบาลจิตเวชศาสตร์

30 กันยายน 2563