2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลแม่และเด็ก
8
1 ผศ.ดร. วิไล เกิดผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลแม่และเด็ก
2 รศ.ดร. จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลแม่และเด็ก
3 ศ.ดร. ดารุณี จงอุดมการณ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลแม่และเด็ก
4 รศ.ดร. พูลสุข ศิริพูล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลแม่และเด็ก
5 ผศ.ดร. สุพรรณี สุ่มเล็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลแม่และเด็ก
6 ผศ.ดร. เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลแม่และเด็ก
7 ผศ.ดร. นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลแม่และเด็ก
8 รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาลแม่และเด็ก
9
1 ผศ. นิภา อังศุภากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลแม่และเด็ก
2 ผศ. ดุษฎี มุขสมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลแม่และเด็ก
3 รศ. พิมภา สุตรา รองศาสตราจารย์ การพยาบาลแม่และเด็ก
4 นางสาว ปุญทรี พ่วงสุวรรณ - การพยาบาลแม่และเด็ก
5 อ. พรทิพา สมบัติ อาจารย์ การพยาบาลแม่และเด็ก
6 ผศ. พิเชษฐ เรืองสุขสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลแม่และเด็ก
7 ผศ. วิจิตรา เสนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลแม่และเด็ก
8 รศ. จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล รองศาสตราจารย์ การพยาบาลแม่และเด็ก
9 ผศ. เจือจันทน์ เรืองศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาลแม่และเด็ก

21 กันยายน 2563