2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3
1 อ.ดร. สมพงษ์ พันธุรัตน์ อาจารย์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
2 รศ.ดร. งามนิตย์ ธาตุทอง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3 รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
1
1 รศ. ประภาพร ศรีตระกูล รองศาสตราจารย์ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

21 กันยายน 2563