2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษา
4
1 รศ.ดร. นิตย์ บุหงามงคล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตวิทยาการศึกษา
2 รศ.ดร. กาญจนา ไชยพันธุ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตวิทยาการศึกษา
3 รศ.ดร. ฉันทนา กล่อมจิต รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตวิทยาการศึกษา
4 ผศ.ดร. ปนัดดา ญวนกระโทก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จิตวิทยาการศึกษา
4
1 ผศ. นพดล มีไชยโย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตวิทยาการศึกษา
2 รศ. มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ รองศาสตราจารย์ จิตวิทยาการศึกษา
3 ผศ. เพ็ญศิริ สิมารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตวิทยาการศึกษา
4 อ. วิลาวัลย์ จตุรธำรง อาจารย์ จิตวิทยาการศึกษา

21 กันยายน 2563