2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ชีวเคมี
14
1 ผศ.ดร. ปีติ ธุวจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
2 ผศ.ดร. อุบล ชาอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
3 ผศ.ดร. ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
4 รศ.ดร. พัชรี บุญศิริ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
5 นาง โสพิศ วงศ์คำ - ชีวเคมี
6 ผศ.ดร. กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
7 ผศ.ดร. กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
8 รศ.ดร. ชัยศิริ วงศ์คำ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
9 รศ.ดร. วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
10 ศ.ดร. พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
11 ผศ.ดร. เตือนจิต คำพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
12 ผศ.ดร. ธีรวรรธน์ ขันทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
13 รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
14 รศ.ดร. เสาวลักษณ์ จิรกุลสมโชค รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชีวเคมี
4
1 ผศ. นภา หลิมรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี
2 นาย พจน์ ศรีบุญลือ - ชีวเคมี
3 ผศ. เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี
4 ผศ. ประดิษฐ สุคนธวารินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวเคมี

30 กันยายน 2563