2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
7
1 รศ.ดร. อาภา จันทร์เทวี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
2 รศ.ดร. จินดา เลิศศิริวรกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
3 ผศ.ดร. สุวดี เอื้ออรัญโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
4 ผศ.ดร. อโนมา รัตนะเจริญธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
5 รศ.ดร. อรอุมา อังวราวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
6 รศ.ดร. เข็มพร กิจสหวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
7 อ.ดร. ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล อาจารย์ ทันตกรรมสำหรับเด็ก

30 กันยายน 2563