2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา
3
1 รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารการศึกษา
2 ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารการศึกษา
3 ผศ.ดร. ประยุทธ ชูสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารการศึกษา
1
1 รศ. เรณู คุปตัษเฐียร รองศาสตราจารย์ บริหารการศึกษา

21 กันยายน 2563