2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริหารงานสาธารณสุข
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 4 คน
1 รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารงานสาธารณสุข
2 รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารงานสาธารณสุข
3 รศ.ดร. ชัญญา อภิปาลกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารงานสาธารณสุข
4 ผศ.ดร. ชัยยง ขามรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารงานสาธารณสุข
ปริญญาโท จำนวน 4 คน
1 รศ. พรทิพย์ คำพอ รองศาสตราจารย์ บริหารงานสาธารณสุข
2 รศ. วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี รองศาสตราจารย์ บริหารงานสาธารณสุข
3 รศ. กิ่งแก้ว เกษโกวิท รองศาสตราจารย์ บริหารงานสาธารณสุข
4 ผศ. ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารงานสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563