2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริหารงานสาธารณสุข
4
1 รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารงานสาธารณสุข
2 รศ.ดร. ชนะพล ศรีฤาชา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารงานสาธารณสุข
3 รศ.ดร. ชัญญา อภิปาลกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารงานสาธารณสุข
4 ผศ.ดร. ชัยยง ขามรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บริหารงานสาธารณสุข
4
1 รศ. พรทิพย์ คำพอ รองศาสตราจารย์ บริหารงานสาธารณสุข
2 รศ. วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี รองศาสตราจารย์ บริหารงานสาธารณสุข
3 รศ. กิ่งแก้ว เกษโกวิท รองศาสตราจารย์ บริหารงานสาธารณสุข
4 ผศ. ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารงานสาธารณสุข

26 กันยายน 2563