2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริทันตวิทยา
7
1 รศ.ดร. อรุณ ทีรฆพงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปริทันตวิทยา
2 อ.ดร. อเนก ชยสดมภ์ อาจารย์ ปริทันตวิทยา
3 ผศ.ดร. ดุษฎี หอมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปริทันตวิทยา
4 รศ.ดร. แสงโสม ประจะเนย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปริทันตวิทยา
5 ผศ.ดร. ปิยะวดี โพธิรักษานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปริทันตวิทยา
6 ผศ.ดร. วราภรณ์ สุวรรณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปริทันตวิทยา
7 รศ.ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ปริทันตวิทยา
2
1 ผศ. นพดล เจือเจริญวสุชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริทันตวิทยา
2 ผศ. ดวงพร จิรวิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริทันตวิทยา

30 กันยายน 2563