2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
5
1 ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
2 ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
3 รศ.ดร. ดำรัส ดาราศักดิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
4 ผศ.ดร. ชาญเวช ธรรมเสาวภาคย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
5 ผศ.ดร. ทวีชัย บุญเติม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พลศึกษา
7
1 อ. ธนากร ศรีชาพันธุ์ อาจารย์ พลศึกษา
2 ผศ. ลิขิต อมาตยคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลศึกษา
3 ผศ. สิทธี วนิชาชีวะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลศึกษา
4 ผศ. โฆสิต แจ้งสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลศึกษา
5 นาง กาญจนา ดาราศักดิ์ - พลศึกษา
6 อ. พลัฏฐ์ ทิพย์ศรีราช อาจารย์ พลศึกษา
7 ผศ. ศุภชัย แสวงสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลศึกษา

21 กันยายน 2563