2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
11
1 ศ.ดร. นิวัฒ เสนาะเมือง ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
2 รศ.ดร. พิศาล ศิริธร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
3 รศ.ดร. วัลลา ดิฐพงษ์พิชญ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
4 รศ.ดร. อัศนี ปาจีนบูรวรรณ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
5 รศ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
6 ผศ.ดร. อนันต์ วงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
7 ผศ.ดร. อนันต์ หิรัญสาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
8 ศ.ดร. พรทิพย์ วงศ์แก้ว ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
9 ผศ.ดร. ศุภลักษณ์ สิงหบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
10 รศ.ดร. เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
11 ศ.ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
3
1 นางสาว พรพรรณ พรมเสถียร - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
2 ผศ. สุนทรี พัฒโนทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา
3 นาง รัติกาล ยุทธศิลป์ - พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาโรคพืชวิทยา

30 กันยายน 2563