2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
6
1 รศ.ดร. ศจี สัตยุตม์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
2 อ.ดร. สุทิน จินาพรธรรม อาจารย์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
3 ผศ.ดร. ภัทรมน รัตนาพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
4 ผศ.ดร. วรัญญู คงกันกง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
5 ผศ.ดร. ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
6 ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
2
1 ผศ. สัญญา เรืองสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร
2 ผศ. เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร

30 กันยายน 2563