2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
7
1 ผศ.ดร. บัญชร แก้วส่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมศาสตร์
2 รศ.ดร. สุรนาท ขมะณะรงค์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมศาสตร์
3 รศ.ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมศาสตร์
4 ศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมศาสตร์
5 รศ.ดร. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมศาสตร์
6 ผศ.ดร. พัชรินทร์ ลาภานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมศาสตร์
7 ผศ.ดร. สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมศาสตร์
3
1 รศ. พิธันดร นิตยสุทธิ์ รองศาสตราจารย์ สังคมศาสตร์
2 ผศ. วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังคมศาสตร์
3 รศ. เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง รองศาสตราจารย์ สังคมศาสตร์

23 ตุลาคม 2563