2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาการ
4
1 รศ.ดร. สุณี เลิศสินอุดม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สำนักวิชาการ
2 ผศ.ดร. รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สำนักวิชาการ
3 อ.ดร. อรวรรณ มนทกานติรัตน์ อาจารย์ สำนักวิชาการ
4 รศ.ดร. เจนจิรา เรืองชยจตุพร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สำนักวิชาการ
1
1 อ. สุพล บุญเสนอ อาจารย์ สำนักวิชาการ

30 กันยายน 2563