2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา
1
1 รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สุขศึกษา
2
1 รศ. สมชาย นาถะพินธุ รองศาสตราจารย์ สุขศึกษา
2 รศ. ปาริชา นิพพานนทน์ รองศาสตราจารย์ สุขศึกษา

25 มกราคม 2564