2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เวชศาสตร์พื้นฟู
7
1 ผศ.ดร. ปรีดา อารยาวิชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์พื้นฟู
2 อ.ดร. ภัทรา วัฒนพันธุ์ อาจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู
3 รศ.ดร. ณัฐเศรษฐ มนิมนากร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์พื้นฟู
4 รศ.ดร. นลินทิพย์ ตำนานทอง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์พื้นฟู
5 ผศ.ดร. พัทธ์ปิยา สีระสาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์พื้นฟู
6 ผศ.ดร. เสมอเดือน คามวัลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์พื้นฟู
7 อ.ดร. เอกสิทธิ์ ภู่ศิริภิญโญ อาจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู
1
1 ผศ. นันทยา อุดมพาณิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์พื้นฟู

20 กันยายน 2563