2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3869   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ปรีดา อารยาวิชานนท์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Preeda Arayawichanon 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เวชศาสตร์พื้นฟู  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาทันทีระหว่างเทคนิคแอคทีฟรีลีสแบบดัดแปลง และการนวดไทยต่อการเปลี่ยนแปลงอาการปวดในผู้ป่วยกลุ่มอาการสะบักจม 
ชื่อวารสาร Journal of Associated Medical Sciences  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 กรกฎาคม 2560 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of dual- and complex-task on walking ability of ambulatory individuals with spinal cord injury 
ชื่อวารสาร European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Edizioni Minerva Medica 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 May 2017 
ปีที่ 53  ฉบับที่
เดือน ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 920-927  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Various surfaces challenge gait characteristics of ambulatory patients with spinal cord injury 
ชื่อวารสาร Spinal Cord 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร The international spinal cord society 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 March 2019 
ปีที่ 57  ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 805-813  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเดินบนพื้นผิวต่างๆ ท้าทายความสามารถของผู้สูงอายุในชุมชน 
ชื่อวารสาร เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มกราคม 2561 
ปีที่ 30  ฉบับที่
เดือน มกราคม-พฤษภาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า 39-46  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พื้นนุ่มส่งผลต่อลักษณะการเดินในผู้ป่ วยบาดเจ็บไขสันหลังทเี่ ดินได้ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2560 
ชื่อการประชุม International Graduate Research Conference 2017  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 ตุลาคม 2562 ถึง 8 ตุลาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 19-26  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Soft surfaces provide different effects on walking characteristics of ambulatory patients with spinal cord injury who walked with or without a device. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 มิถุนายน 2560 
ชื่อการประชุม the 3rd Congress of the European Academy of Neurology  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 มิถุนายน 2560 ถึง 27 มิถุนายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the European Academy of Neurology  
สถานที่จัดประชุม Amsterdam, Netherland  จังหวัด/รัฐ Netherland 
Proceeding Paper Volume 24  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 223  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ พื้นผิวลักษณะต่างๆ ท้าทายลักษณะการเดินของผู้สูงอายุ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 ธันวาคม 2560 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 ตุลาคม 2562 ถึง 8 ตุลาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัด/รัฐ เชียงราย 
Proceeding Paper Volume 2560  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 60  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล best oral presentater  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล พื้นผิวลักษณะต่างๆ ท้าทายลักษณะการเดินของผู้สูงอายุ 
ชื่อรางวัล Best oral presenter 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  วันที่รับมอบรางวัล 7 ธันวาคม 2562 
สถานที่จัด อาคารศูนย์ปฎิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ประเทศ/รัฐ ไทย