2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ -
5
1 ผศ.ดร. นภภัค ใจภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
2 ผศ.ดร. ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
3 ผศ.ดร. นาฏศจี นวลแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
4 ผศ.ดร. ปฐมทรรศน์ ศรีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
5 ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
1
1 รศ. ศุภชัย ติยวรนันท์ รองศาสตราจารย์ -

30 กันยายน 2563