2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ -
4
1 ผศ.ดร. ขาว เหมือนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
2 รศ.ดร. วิทยา เงินแท้ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
3 ผศ.ดร. โฉมศรี ศิริวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
4 อ.ดร. ทีปานิส ชาชิโย อาจารย์ -
2
1 ผศ. วิจิตรา วิเชียรศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
2 ผศ. วุฒิพงศ์ มหาคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -

26 มกราคม 2565