2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 3 คน
1 อ.ดร. วุทิวัชฒ์ จิตจักร อาจารย์
2 อ.ดร. Chuanchen Bi อาจารย์
3 อ.ดร. Jesper Theodorus Nicolaas Knijnenburg อาจารย์

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563