2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่มีสังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
5
1 อ.ดร. ดริศ สามารถ อาจารย์
2 อ.ดร. รัฐการ เย็นเสนาะ อาจารย์
3 อ.ดร. ณัฐวุฒิ นุโพธิ์ อาจารย์
4 อ.ดร. จินดารัตน์ เอกประเสริฐ อาจารย์
5 อ.ดร. เกียรติพงษ์ บรรลุสันต์ อาจารย์

26 มกราคม 2565