2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 545080060-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พจณิชา ศกุนะสิงห์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss POTNICHA SAKUNASINGH
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สังคมวิทยาการพัฒนา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ส่วยบ้านเปือยใหม่กับการธำรงชาติพันธุ์ท่ามกลางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The Suai of Ban Pueai Mai and Their Ethnicity amidst a Local Economic Development in Sisaket Province 
รายละเอียด แผน ก คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ฯ ที่ 605/2555 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 มกราคม 2557
D อนุมัติเค้าโครง 25 กุมภาพันธ์ 2557
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 29 เมษายน 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 พฤษภาคม 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ฯ ที่ 605/2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ “ผ้าเก็บ”กับการธำรงชาติพันธุ์ของชาวส่วยบ้านเปือย จังหวัดศรีสะเกษ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 มีนาคม 2558 
ชื่อการประชุม International Conference on Humanites and Social Sciences 2014 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 พฤศจิกายน 2557 ถึง 21 พฤศจิกายน 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty and Humanities and Social Sciences Khonkaen University, Thailand 
สถานที่จัดประชุม Faculty and Humanities and Social Sciences Khonkaen University   จังหวัด/รัฐ Khonkaen 
Proceeding Paper Volume 10 th  Proceeding Paper Issue 302-314 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 992-1004  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การนิยามและการแสดงตัวตนของส่วยบ้านเปือยใหม่ผ่านพิธีกรรมรำแถน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2558 
ชื่อการประชุม The 34 th National Graduate Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2558 ถึง 27 มีนาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทายลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 1   Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1518-1528  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อผลงานที่นำเสนอ กลุ่มทอผ้ากับการสร้างอัตลักษณ์ของชาวส่วยบ้านเปือยใหม่ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2558 
ชื่อการประชุม The 11 th International Conference on Humanities and Social Sciences 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง 27 พฤศจิกายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  
สถานที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen  
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 282-291  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper