2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 557070007-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เทวฤทธิ์ เบิกบาน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THEWARID BERKBAN
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา กายวิภาคศาสตร์ แบบ 2(2) ภาคปกติ  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 10/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ผลของกรดแอลลาจิคต่อภาวะเครียดออกซิเดชัน คุณสมบัติความยืดหยุ่น และโครงสร้างผนักหลอดเลือดของหนูขาวความดันเลือดสูงที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร L-NAME 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Effects of ellagic acid on oxidative stress and the elasticity and morphology of the arterial wall in L-NAME-induced hypertensive rats 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 มีนาคม 2556 คำสั่งที่258/2556ลว 12 ก.พ.56(วรรณี,กิตติศักดิ์,วรวุฒิ,พิพัฒน์พงษ์,วิภาวี,สิทธิชัย,ธาริณี,วนัสนันท์)
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 เมษายน 2556 สอบผ่านได้ s
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2557 คำสั่งที่ 562/2557 ลว 24 มี.ค.57
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 มิถุนายน 2559 คำสั่งที่ 1075/2559 ลว 21 มิ.ย 59
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 13 กรกฎาคม 2559
F แจ้งผลสอบ 13 กรกฎาคม 2559 สอบผ่านมีแก้ไขผลการสอบExcellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 สิงหาคม 2559
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 สิงหาคม 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปาริฉัตร ประจะเนย์ คำสั่งที่ 1989/2555 ลว 27 พ.ย.55
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท คำสั่งที่ 1989/2555 ลว 27 พ.ย.55
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Ellagic Acid Prevents L-NAME-Induced Hypertension via Restoration of eNOS and p47phox Expression in Rats 
ชื่อวารสาร Nutrients 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN doi:10.3390/nu7075222  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 June 2015 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน july  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 5265-5280  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Ellagic acid attenuates blood pressure, oxidative stress and increases aortic compliance in Nω-nitro-L-arginine methyl ester induced hypertensive rats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มีนาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มีนาคม 2557 ถึง 28 มีนาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2014  Proceeding Paper Issue 15 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 86-93  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Antihypertensive effect of Ellagic acid in L-NAME induced hypertensive rats  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 พฤษภาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 7 พฤษภาคม 2557 ถึง 9 พฤษภาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว  จังหวัด/รัฐ พิษณุโลก 
Proceeding Paper Volume 2014  Proceeding Paper Issue 37 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 250  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Ellagic acid attenuated high blood pressure, but not regresses cardiac remodelling in L-NAME-induced hypertensive rat 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 14  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 679-685  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ได้รับรางวัล รางวัลชมเชย  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Garcinia mangostana pericarp extract alleviates hypertension via oxidative stress reduction and normalizes cardiac hypertrophy in L-NAME-induced hypertensive rats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2558 ถึง 27 มีนาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2015  Proceeding Paper Issue 34 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 64-73  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper