2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597050031-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชมพู่ ลุนศักดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHOMPOO LUNSAK
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 57/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ความรู้เชิงบูรณาการด้านเนื้อหาและการสอนเรื่องเศษส่วนของครูในบริบทที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Teachers’ Pedagogical Content Knowledge of Fraction in the context of Lesson Study and Open Approach 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) 2 พฤษภาคม 2561 ผ่าน (ตาม ปศ.บว.มข.ฉ. 57/2561 ลว. 2 พ.ค. 2561)
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 8 พฤษภาคม 2563 คำสั่ง ศศ.073/2563 ลว.10เม.ย.63 (ครั้งที่ 2)
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 พฤษภาคม 2563 ผ่าน "S" : (ครั้งที่ 2) ภาคปลาย 62
D อนุมัติเค้าโครง 28 ธันวาคม 2563 18% ภาคปลาย 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 16 กันยายน 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 595/2565 ลว. 8 กันยายน 2565
F แจ้งผลสอบ 16 กันยายน 2565 Pass
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์  
สถานะการส่งเล่ม เสนอคณบดีลงนาม (รอใบรับรองวพ.จากคณะ 28 พย 65)
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คำสั่ง ศศ.บศ.040/2562 ลว. 21 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ความรู้เชิงบูรณาการด้านเนื้อหาและการสอนของครูในเรื่องเศษส่วน 
ชื่อวารสาร วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานวารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ISBN/ISSN 2630-0524  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 สิงหาคม 2565 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ตุลาคม–ธันวาคม ๒๕๖๖)  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ An Exploring Teachers' Mathematical Knowledge for Teaching Fractions 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อการประชุม World Association of Lesson Studies (WALS) International Conference 2017 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 พฤศจิกายน 2560 ถึง 27 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม WALS 2017 Organising Committee 
สถานที่จัดประชุม Nagoya University, Japan  จังหวัด/รัฐ Nagoya, Japan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ AN ANALYSIS OF TEACHERS’ PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE IN THE TOPIC OF FRACTION AFTER UTILIZING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กรกฎาคม 2565 
ชื่อการประชุม 45th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 กรกฎาคม 2565 ถึง 23 กรกฎาคม 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม University of Alicante 
สถานที่จัดประชุม University of Alicante, Spain   จังหวัด/รัฐ San Vicente del Raspeig, Alicante, Spain 
Proceeding Paper Volume 45  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 4-255  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Fernández, C., Llinares, S., Gutiérrez, A., & Planas, N. (Eds.)/4/Universidad de Alicante 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract