2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 607080012-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เสกศักดิ์ ปราบพาลา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SEKSAK PRABPALA
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 100/2561 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพยากรณ์ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในสื่อสังคมออนไลน์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Technical Analysis and Price Prediction of Digital Assets in social media 
รายละเอียด แบบ 1.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 192/2561,คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 243/2562,คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 424/2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 ธันวาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 มกราคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 27 พฤษภาคม 2562
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 5 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 2
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 5 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 2
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 192/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วิระพงศ์ จันทร์สนาม คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 424/2562
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การพยากรณ์ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยการวิเคราะห์การซื้อขายจากความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ 
ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN :2228-8457  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มกราคม 2566 
ปีที่ 41  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Topic Modeling on Crowd Trading Ideas for Digital Asset Price Prediction 
ชื่อวารสาร International Journal of Applied Engineering & Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Roman Science Publications  
ISBN/ISSN ISSN: 2633-4828  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 January 2023 
ปีที่   ฉบับที่
เดือน January  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า 6-12  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ