2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625080005-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อรัญ จำนงอุดม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ARAN JAMNONGUDOM
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สหวิทยาการสังคมศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) พระธาตุพนม: จากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สู่สินค้าทางวัฒนธรรม 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) That Phanom: From a Sacred Space to a Cultural Commodity 
รายละเอียด แผน ก แบบ ก2 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 196/2563 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 6 มกราคม 2564
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 13 มกราคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 196/2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-