2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 อ. ตนุพล เอนอ่อน อาจารย์ -
2 อ. วิชิต ภักดีรัตน์ อาจารย์ -
3 นางสาว จิราพร กวดขุนทด - -
4 นางสาว พรหมพร เฉยไสย - -
5 นางสาว นันทวัน ดาวสาวะ - -
6 อ. พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร อาจารย์ -
7 นางสาว วรลักษ์ ศรีอนันต์ - -
8 นางสาว สุดฤทัย ชัยบุตร - -
9 นางสาว สุริศรา บัวนิล - -
10 นางสาว เดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย - -
11 อ.ดร. กฤษฎา วงศ์คำจันทร์ อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
12 - สุรพล เนสุสินธุ์ - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
13 อ.ดร. ปรีชาวุฒิ อภิระติง อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
14 - พงษ์พิทยา สัพโส - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
15 อ.ดร. Souneth Phothisane อาจารย์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
16 อ. กษม อมันตกุล อาจารย์ -
17 ผศ.ดร. คเณศ ศีลสัตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
18 ผศ.ดร. จรัญ ชัยประทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ -
19 รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ -
20 ผศ. ภาณุ อุดมเพทายกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
21 อ. บัญชา ควรสมาคม อาจารย์ -
22 รศ. สุวิช สถิตวิทยานันท์ รองศาสตราจารย์ -
23 ผศ. ธวัชชัย ช่างเกวียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
24 ผศ. เอกพงษ์ ศรีงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
25 รศ. สุนันทนี จันทร์ทิพย์ รองศาสตราจารย์ -
26 อ. พยุงศิลป์ เปศรี อาจารย์ -
27 ผศ. จารุสิทธิ์ เครือจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
28 อ. คงฤทธิ์ ภาระราช อาจารย์ ประติมากรรม
29 อ. จารุพงษ์ พลชัย อาจารย์ ประติมากรรม
30 อ. ประจักษ์ สุปันตี อาจารย์ ประติมากรรม
31 - กิตติสันต์ ศรีรักษา - ประติมากรรม
32 อ. วิชิต วัฒนานนท์ อาจารย์ ออกแบบนิเทศศิลป์
33 ผศ. จรัญ กาญจนประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล
34 ผศ. จตุพร สีม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล
35 อ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ อาจารย์ ดนตรีไทยและดนตรีสากล
36 นาย สุชาติ เดชดี - ดนตรีไทยและดนตรีสากล
37 รศ.ดร. เดชา ศิริภาษณ์ รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
38 ผศ.ดร. นิพนธ์ คุณารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
39 ผศ. ศุภกิจ จารุจรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
40 ผศ. ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
41 ผศ. เจนวิทย์ พิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ยังไม่กำหนด -
42 รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ - ยังไม่กำหนด -
43 ผศ. รณภพ เตชะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนศิลป์
44 ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทัศนศิลป์
45 ผศ. อานนท์ สังวรดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนศิลป์
46 ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ทัศนศิลป์
47 อ. เกียรติการุณ ทองพรมราช อาจารย์ ทัศนศิลป์

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562