2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เวชศาสตร์ชุมชน
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ปริญญาเอก จำนวน 10 คน
1 รศ. อมร เปรมกมล รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
2 รศ. มานพ คณะโต รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
3 รศ. สมพงษ์ ศรีแสนปาง รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
4 รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย รองศาสตราจารย์็ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
5 ผศ. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
6 ผศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เวชศาสตร์ชุมชน
7 ผศ. ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
8 รศ. อมรรัตน์ รัตนสิริ รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
9 อ. เสาวนันท์ บำเรอราช อาจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
10 ผศ. พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
ปริญญาโท จำนวน 5 คน
1 รศ. นฤมล สินสุพรรณ รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
2 รศ. สมเดช พินิจสุนทร รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
3 ผศ. สุชาดา ภัยหลีกลี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
4 รศ. ศรีน้อย มาศเกษม รองศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน
5 ผศ. ณิชานันทน์ ปัญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวชศาสตร์ชุมชน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562