2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 535020047-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิริษา ศรีนามเอ้บ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRISA SRINAM-EB
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การสกัดอินูลินและการเก็บรักษาหัวแก่นตะวันหลังการเก็บเกี่ยว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EXTRACTION OF INULIN AND POSTHARVEST STORAGE OF JERUSALEM ARTICHOKE TUBER 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 กรกฎาคม 2555 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 534/2555 ลว. 23 กรกฎาคม 2555
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 10 สิงหาคม 2555
D อนุมัติเค้าโครง 10 สิงหาคม 2555
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 เมษายน 2557 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 280/2557 ลว. 1 เมษายน 2557
F แจ้งผลสอบ 11 เมษายน 2557 GOOD
F รับรองการแก้ไข 2 พฤษภาคม 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 มิถุนายน 2557 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่523/2554 ลว.10ต.ค.54
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ. สุพร นุชดำรงค์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่523/2554 ลว.10ต.ค.54
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Preparation of inulin powder from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tuber  
ชื่อวารสาร Plant Foods for Human Nutrition 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Spriger 
ISBN/ISSN : 0921-9668 (print version), 1573-9104 (electronic version)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 February 2015 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของความร้อนที่มีต่อการสลายของอินูลินในหัวแก่นตะวัน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ตุลาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 ตุลาคม 2555 ถึง 5 ตุลาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 25  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 993-1002  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Study on decolorisation of inulin extract from Jerusalem artichoke tuber 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 พฤษภาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้าานนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 8 (PERCH-CIC Congress VIII) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 พฤษภาคม 2556 ถึง 8 พฤษภาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Center of Excellence for Innovation in Chemistry 
สถานที่จัดประชุม Jomtien Palm Beach Hotel & Resort Pattaya  จังหวัด/รัฐ Chonburi, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 97  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3
ชื่อบทความที่เผยแพร่ OPTIMIZATION OF ACCELERATED SOLVENT EXTRACTION FOR THE EXTRACTION OF INULIN FROM JERUSALEM ARTICHOKE TUBERS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มกราคม 2555 
ชื่อการประชุม The 6th Pure and Applied Chemistry International Conference 2012 (PACCON2012) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 มกราคม 2555 ถึง 13 มกราคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University & The Chemical Society of Thailand Under the Patronage of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Mahidol 
สถานที่จัดประชุม The Empress Convention Center  จังหวัด/รัฐ Chiang Mai, Thailand 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 90  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract