2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 535020047-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. บังอร ศรีนามเอ้บ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss BANG-ORN SRINAMEB
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมี แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711)  
สถานภาพ 10 นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การสกัดอินูลินจากหัวแก่นตะวันและการเก็บรักษาหัวแก่นตะวันหลังการเก็บเกี่ยว 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EXTRACTION OF INULIN AND POSTHARVEST STORAGE OF JERUSALEM ARTICHOKE TUBER 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 กรกฎาคม 2555 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 534/2555 ลว. 23 กรกฎาคม 2555
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 10 สิงหาคม 2555
D อนุมัติเค้าโครง 10 สิงหาคม 2555
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่523/2554 ลว.10ต.ค.54
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุพร นุชดำรงค์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่523/2554 ลว.10ต.ค.54
 
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ ผลของความร้อนที่มีต่อการสลายของอินูลินในหัวแก่นตะวัน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ตุลาคม 2555 
ชื่อการประชุม การประชุมเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 ตุลาคม 2555 ถึง 5 ตุลาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume 25  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 993-1002  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper