2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3998   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. พรรณี ปึงสุวรรณ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Punnee Pungsuwan 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายภาพบำบัด  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625090003-2  น.ส. สุพรรษา ศรีคง  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ     
615090006-5  น.ส. ชมพูนุช วรรณเสน  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ    229/2561  
615090007-3  น.ส. ปริยาพร โพธิรุกข์  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด  ปริญญาโท ภาคปกติ    229/2561  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617090013-2  Ms. SITT NYEIN PHYU   คณะเทคนิคการแพทย์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ 141/2562 ลว. 13 มิ.ย. 62  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความเที่ยงในการทดสอบซ้ำและความสัมพันธ์ของแบบประเมิน Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis ฉบับภาษาไทย กับคะแนนปวดในผู้สูงอายุ ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 มิถุนายน 2556 
ปีที่ 26  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ CORE MUSCLE TRAINING IMPROVEMENT OF SIT-TO-STAND PERFORMANCE IN OBESE ADOLESCENT: A PILOT STUDY 
ชื่อวารสาร Journal of Sports Science and Health 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Sports Science Chulalongkorn University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 พฤษภาคม 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Differences in physical performance among levels of body mass index in the community dwelling elderly 
ชื่อวารสาร International Journal on Disability and Human Development  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Official journal of the the National Institute of Child Health and Human Development in Israel 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 July 2019 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของการหดตัวสูงสุดของกล้ามเนื้อ Quadriceps ในเพศหญิงที่วัยแตกต่างกัน  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายระดับชาติครั้งที่ ๑ (NCPA2015) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 พฤศจิกายน 2558 ถึง 18 พฤศจิกายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
สถานที่จัดประชุม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 235  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper