2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4473   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ ศุทธชัย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Siriluck Sutthachai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607210006-2  นาง นิธิภักดิ์ กทิศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 16/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562  
607210011-9  น.ส. นันทนา งามตามพงศ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    ตามคำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 63/2561 ลงวันที่ 4 เมษายน 2561  
597210012-6  น.ส. สุคนธ์ อดุลเดชา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่250/2560 ลว. 24 สิงหาคม 2560  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625210007-8  นาง วาสนา ฟอสเตอร์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การบัญชี  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯ ที่ 154/2563 ลว.14 กรกฎาคม 2563  
615210066-2  น.ส. พิชญา ศรีสุขา  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  การบัญชี  ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสัมพันธ์ระหว่างการตกแต่งกำไรกับการรักษาเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 กรกฎาคม 2558 
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 กรกฎาคม 2558 ถึง 17 กรกฎาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถานที่จัดประชุม ศุนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume ครั้งที่ 5  Proceeding Paper Issue ปี 2558 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1282  Proceeding Paper Editors/edition/publisher บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์คุณภาพกำไรก่อนและหลังการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน An Analysis of Earnings Quality Before and After the Adoption of Thai Accounting Standard (TAS) No.19 Employee Benefits 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 17 พฤษภาคม 2559 
ชื่อการประชุม การวิจัยทางบัญชีสมัยใหม่ (Contemporary Accounting Research) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 พฤษภาคม 2559 ถึง 17 พฤษภาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตาร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  จังหวัด/รัฐ กทม. 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 4-16  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสุรินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มิถุนายน 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2562 เรื่อง “การศึกษาในยุคดิจิทัล: ความท้าทายของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 มิถุนายน 2562 ถึง 10 มิถุนายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถานที่จัดประชุม อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 220-237  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การกำหนดราคาค่าเช่าพื้นที่อาคารของหน่วยงานราชการ: กรณีศึกษา อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 กรกฎาคม 2559 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 กรกฎาคม 2559 ถึง 2 กรกฎาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถานที่จัดประชุม อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume 2559  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 191  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/บจก.จอยปริ้นท์ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper