2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3922   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สุขุม วสุนธราโศภิต  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Sukhum Wasuntarasophit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645080028-4  นาย พชญ ดีจันทร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 228/2566  
645080006-4  นาย นิติรัตน์ บุญนิธิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 228/2565  
665080005-8  นาย ประกอบ แก้วปัญญา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 335/2567  
665080027-8  น.ส. กฤตรัตน์ ชุมแก้ว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 335/2567  
635080030-6  Miss MINGQIAN WANG  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 224/2564  
635080034-8  Mr. VIXAI KETPHOMMAVONG  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 447/2566  
635080035-6  Miss YATING MU  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 216/2564  
635080036-4  Miss YUAN YAN  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 213/2564  
665080041-4  นาย สุวิจักขณ์ กตัญญู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 341/2567  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Students’ Perceptions of the Involvement Load Hypothesis on Collocation Learning/การรับรู้ของนักศึกษาต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเรียนคำปรากฏ​ร่วม 
ชื่อวารสาร วารสารมนุษยศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์​ ​ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ 
ISBN/ISSN ISSN08595992/E-ISSN26729733  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 June 2021 
ปีที่ 40  ฉบับที่
เดือน พฤศจิกายน​-ธันวาคม​   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองผ่านอภิธานดรรชนีต่อการลดของคำปรากฎร่วมผิด (The Effects of Concordance-based Self-Correction on the Reduction of Collocational Errors)  
ชื่อวารสาร วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN 1906-0769  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 November 2016 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธนวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ THE EFFECTS OF WORD CARDS STRATEGY ON VOCABULARY KNOWLEDGE OF GRADE 5 ELEMENTARY STUDENTS AT BANSAWATHI SCHOOL 
ชื่อวารสาร วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต อุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 March 2020 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Graduate Students’ Reflections on the Use of Online Dictionaries for Writing a Thesis ผลสะท้อนความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการใช้ดิกชันนารีออนไลน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ISBN/ISSN 1905-1212  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 December 2017 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 223-246  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ