2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 33283 , 34830   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Siwach Sripokangkul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625280031-9  Mrs. SOMCHAI BOULIDAM  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
595280042-1  น.ส. วิยะดา อุทธะคำ  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  อนุมัติเค้าโครง 25 พ.ย. 63  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625280027-0  นาย อรรถพล ทิพย์ดารา  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  เลขคำสั่ง384/2563 ลว. 10 พ.ย. 2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ สิทธิและเสรีภาพสื่อออนไลน์ในรัฐบาลสมัยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ชื่อวารสาร วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 สิงหาคม 2562 
ปีที่ ฉบับที่ 10 
เดือน ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 12  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความท้าทายของคนในพื้นที่ตำบลเชียงคาน อันเนื่องมาจาก การหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยว 
ชื่อวารสาร วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ISBN/ISSN 2586-923x  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 สิงหาคม 2562 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน พฤศจิกายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 4382  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ วัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด และกระบวนการสร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้กระทำความผิด ในกรณีปราบปรามและสังหารผู้ชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ISBN/ISSN 1906-3431  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 ธันวาคม 2562 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ตุลาคม 2562  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า 1465-1481  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การแทรกแซงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2557 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ISBN/ISSN ISSN 1906-3431  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 ตุลาคม 2562 
ปีที่ 12  ฉบับที่
เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ 
ชื่อวารสาร วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 ธันวาคม 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ บทบาทพรรคอนาคตใหม่ต่อพรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้งปี พุทธศักราช 2562 กรณีศึกษาจังหวัด ขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม การบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิตัล: กฎหมาย ความเป็นธรรม และการกลับคืนสู่ประชาธิปไตย 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 2 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 320-334  Proceeding Paper Editors/edition/publisher การประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิตัล: กฎหมาย ความเป็นธรรม และการกลับคืนสู่ประชาธิปไตย 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper