2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 31823   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. อภิลักษณ์ สลักคำ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Apilak Salakkam 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ  คณะ คณะเทคโนโลยี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605160017-0  Ms. UYUN NURUL AINI   คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  Order of Faculty of Technology No.58/2018 Issued on April 24.2018  
627160005-3  น.ส. ธันยาภรณ์ ศิริวงษ์  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ  ปริญญาเอก ภาคปกติ    ตามคำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 167 /2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  
637160001-2  นาย อัยพฤกษ์ ม่วงประยูร  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 77/2563 20 ก.ค. 2563  
637160002-0  น.ส. จุฬารัตน์ เฮ้ากอก  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 78/2563 20 ก.ค. 63  
637160003-8  น.ส. นพมาศ จันทะวัน  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 79/2563 20 ก.ค. 63  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ