2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 7044   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Yaowarat Sriwaranun 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์การเกษตร  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635030024-1  นาย ปฏิพล ไกรแก้ว  คณะเกษตรศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  เสนอ 25/12/2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Improving Smallholder Navel Orange Farmers Participation in Agricultural Supply Chain: Perceptions from the Officials and Intermediaries in Gannan, China 
ชื่อวารสาร Khon Kaen Agriculture Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Agriculture, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 October 2013 
ปีที่ 41  ฉบับที่
เดือน October - December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 507 - 516  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดการการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ผลิตยางก้อนถ้วย ในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มกราคม 2558 
ปีที่ 43  ฉบับที่ Suppl. 1 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
หน้า 734 - 737  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ An empirical analysis of smallholder farmers in the supply chain: A case study of navel orange farmers in Gannan, China 
ชื่อวารสาร KHON KAEN ARICULTURE JOURNAL  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Agriculture, Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 July 2014 
ปีที่ 43  ฉบับที่
เดือน April - June  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 387-398  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับนมคุณภาพสูงของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารเกษตรพระวรุณ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ISBN/ISSN 1685-8379  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 พฤศจิกายน 2560 
ปีที่ 14  ฉบับที่ ฉบับที่ 2  
เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดการการผลิต และการตลาด ของฟาร์มจิ้งหรีด ในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 00  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กันยายน 2557 
ปีที่ 42  ฉบับที่
เดือน (ต.ค.-ธ.ค.57)  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
หน้า 00  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดการการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง : กรณีศึกษาเกษตรกรตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 ตุลาคม 2561 
ปีที่ ฉบับที่ พิเศษ 
เดือน ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Factors Influencing Sri Lankan Consumer’s Decisions to Purchase Fresh Milk  
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 July 2018 
ปีที่ 46  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 797-804  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Consumers’ Willingness to Pay for Liquid Milk in Sri Lanka 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 April 2019 
ปีที่ 47  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจัดการการผลิตและการตลาดพริกพันธุ์เหลืองทองของเกษตรกรตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มีนาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มีนาคม 2557 ถึง 28 มีนาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
สถานที่จัดประชุม อาคารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 15  Proceeding Paper Issue 1906-2014  
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 3130-3136  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มกราคม 2558 
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 16 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 มกราคม 2558 ถึง 27 มกราคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 43  Proceeding Paper Issue 1 2558 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 744-748  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper