2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: ตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ. ชนิดาภา สุขเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
2 รศ.ดร. กมลทิพย์ บราวน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
3 นาง ละออศรี เสนาะเมือง - ชีววิทยา
4 ผศ.ดร. หฤษฎ์ อินทะกนก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
5 รศ.ดร. ยุพิน เตชะมณี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
6 อ.ดร. วุทิวัชฒ์ จิตจักร อาจารย์
7 อ.ดร. Chuanchen Bi อาจารย์
8 อ.ดร. Jesper Theodorus Nicolaas Knijnenburg อาจารย์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564