2009-2015 ©


:: ตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ
1 อ. ชนิดาภา สุขเจริญ อาจารย์ -
2 รศ.ดร. กมลทิพย์ บราวน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ กายวิภาคศาสตร์
3 นาง ละออศรี เสนาะเมือง - ชีววิทยา
4 ผศ.ดร. หฤษฎ์ อินทะกนก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ - คณะ / ไม่ระบุภาค -
5 รศ.ดร. ยุพิน เตชะมณี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
6 อ.ดร. วุทิวัชฒ์ จิตจักร อาจารย์
7 อ.ดร. Chuanchen Bi อาจารย์
8 อ.ดร. Jesper Theodorus Nicolaas Knijnenburg อาจารย์

10 สิงหาคม 2563