2009-2015 ©


ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับอาจารย์
รายงาน :: คุณสมบัติ วิทยาลัยนานาชาติ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คุณสมบัติ ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
1 ผศ. ชนิดาภา สุขเจริญ - -
2 รศ.ดร. กมลทิพย์ บราวน์ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
3 นาง ละออศรี เสนาะเมือง อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
4 ผศ.ดร. หฤษฎ์ อินทะกนก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
5 รศ.ดร. ยุพิน เตชะมณี - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
6 อ.ดร. วุทิวัชฒ์ จิตจักร -
7 อ.ดร. Chuanchen Bi -
8 อ.ดร. Jesper Theodorus Nicolaas Knijnenburg -

ข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2564