2009-2015 ©


:: คุณสมบัติ วิทยาลัยนานาชาติ
1 อ. ชนิดาภา สุขเจริญ - -
2 รศ.ดร. กมลทิพย์ บราวน์ อาจารย์ประจำ กายวิภาคศาสตร์
3 นาง ละออศรี เสนาะเมือง อาจารย์ประจำ ชีววิทยา
4 ผศ.ดร. หฤษฎ์ อินทะกนก - - คณะ / ไม่ระบุภาค -
5 รศ.ดร. ยุพิน เตชะมณี - บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
6 อ.ดร. วุทิวัชฒ์ จิตจักร -
7 อ.ดร. Chuanchen Bi -
8 อ.ดร. Jesper Theodorus Nicolaas Knijnenburg -

20 กันยายน 2563