2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาล
9
1 ผศ.ดร. นิลุบล รุจิรประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาล
2 รศ.ดร. ชัจคเณค์ แพรขาว รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาล
3 ผศ.ดร. รัชตวรรณ ศรีตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาล
4 อ.ดร. อัจฉริยา วงษ์อินทร์จันทร์ อาจารย์ การพยาบาล
5 ผศ.ดร. กล้าเผชิญ โชคบำรุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาล
6 ผศ.ดร. ดลวิวัฒน์ แสนโสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาล
7 ผศ.ดร. พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาล
8 ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาล
9 รศ.ดร. สุทธิลักษณ์ ตั้งกีรติชัย รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การพยาบาล
4
1 ผศ. พรรณวดี ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาล
2 รศ. วิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์ รองศาสตราจารย์ การพยาบาล
3 ผศ. แก้วกาญจน์ เสือรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาล
4 นาย เปรื่องจิตร ฆารรัศมี - การพยาบาล

21 กันยายน 2563