2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ การมัธยมศึกษา
15
1 รศ.ดร. มงคล ดอนขวา รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
2 รศ.ดร. วิมล สำราญวานิช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
3 อ.ดร. หล้า ภวภูตานนท์ อาจารย์ การมัธยมศึกษา
4 รศ.ดร. สันติ วิจักขณาลัญฉ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
5 ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
6 รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
7 ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
8 รศ.ดร. กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
9 รศ.ดร. ทัศนีย์ บุญเติม รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
10 ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
11 รศ.ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
12 อ.ดร. ชาญณรงค์ เฮียงราช อาจารย์ การมัธยมศึกษา
13 รศ.ดร. อุบลพงษ์ วัฒนเสรี รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
14 ผศ.ดร. ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
15 ผศ.ดร. วรรณจรีย์ มังสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ การมัธยมศึกษา
7
1 ผศ. ชนะชัย สืบปรุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
2 ผศ. ปสาสน์ กงตาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
3 ผศ. สำเริง เวชสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
4 ผศ. สุระษา ตันสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
5 รศ. เยาวภา ประคองศิลป์ รองศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
6 รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร รองศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา
7 ผศ. เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การมัธยมศึกษา

21 กันยายน 2563