2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5
1 รศ.ดร. ลำใย ณีรัตนพันธุ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2 ผศ.ดร. ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 ผศ.ดร. พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4 นาง เพ็ญประภา เพชระบูรณิน - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5 ผศ.ดร. อัจฉราภรณ์ ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5
1 ผศ. เอก วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2 รศ. กิตติ เอกอำพน รองศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 ผศ. สำอาง หอมชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4 อ. วิรงรอง มงคลธรรม อาจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5 ผศ. เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

26 มกราคม 2565