2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สถิติ
12
1 อ.ดร. เปรม จันทร์สว่าง อาจารย์ สถิติ
2 อ.ดร. เมธี พงศ์กิจวิทูร อาจารย์ สถิติ
3 ผศ.ดร. กุลยา พัฒนากูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถิติ
4 อ.ดร. พลากร สีน้อย อาจารย์ สถิติ
5 อ.ดร. ธนพงศ์ อินทระ อาจารย์ สถิติ
6 ผศ.ดร. ธิปไตย พงษ์ศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถิติ
7 รศ.ดร. วิชุดา ไชยศิวามงคล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถิติ
8 รศ.ดร. อโนทัย ตรีวานิช รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถิติ
9 ผศ.ดร. วุฒิชัย ศรีโสดาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถิติ
10 ผศ.ดร. สุกัญญา เรืองสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถิติ
11 รศ.ดร. สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถิติ
12 ผศ.ดร. ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สถิติ
6
1 รศ. อำนวย มณีศรีวงศ์กูล รองศาสตราจารย์ สถิติ
2 อ. ยุภาพร ตงประสิทธิ์ อาจารย์ สถิติ
3 ผศ. สุรเดช ถาวรพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิติ
4 ผศ. ชรินทร์ คูคู่สมุทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิติ
5 รศ. ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ รองศาสตราจารย์ สถิติ
6 นาย ปราโมทย์ ครองยุทธ - สถิติ

26 มกราคม 2565