2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ สรีรวิทยา
17
1 รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวัฒน์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
2 ศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
3 รศ.ดร. ดุสิต จิรกุลสมโชค รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
4 ผศ.ดร. ธัญดา สุทธิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
5 ผศ.ดร. ปณคพร วรรณานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
6 รศ.ดร. ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
7 รศ.ดร. สัญญา ร้อยสมมุติ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
8 ผศ.ดร. อรทัย ตันกำเนิดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
9 ผศ.ดร. อรพิน ผาสุริย์วงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
10 รศ.ดร. วรรณภา อิชิดะ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
11 ผศ.ดร. สุภาพร มัชฌิมะปุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
12 รศ.ดร. เทอดไทย ทองอุ่น รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
13 ผศ.ดร. ไพบูลย์ บูรณรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
14 รศ.ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
15 รศ.ดร. วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
16 รศ.ดร. อภิวันท์ มนิมนากร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
17 รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สรีรวิทยา
2
1 อ. รัตนา พิเคราะห์งาม อาจารย์ สรีรวิทยา
2 รศ. วัชรัตน์ หลิมรัตน์ รองศาสตราจารย์ สรีรวิทยา

17 มกราคม 2564