2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
8
1 นางสาว ดุษฎี อายุวัฒน์ - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2 ผศ.ดร. วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3 รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
4 อ.ดร. สุเกสินี สุภธีระ อาจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
5 อ.ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง อาจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
6 รศ.ดร. สุทธิรัตน์ รุจิเกียรติกำจร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
7 ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
8 รศ.ดร. พรอัมรินทร์ พรหมเกิด รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
4
1 ผศ. สมใจ ศรีหล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2 รศ. สำเริง จันทรสุวรรณ รองศาสตราจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3 รศ. สุวรรณ บัวทวน รองศาสตราจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
4 ผศ. ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

23 ตุลาคม 2563