2009-2015 ©


:: ระดับการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมคลินิก
7
1 รศ.ดร. นฤมล เจริญศิริพรกุล รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
2 รศ.ดร. นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
3 รศ.ดร. อาภรณี ไชยาคำ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
4 ผศ.ดร. เชิดชัย สุนทรภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
5 ผศ.ดร. จุลรัตน์ คนศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
6 รศ.ดร. จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก
7 รศ.ดร. วิวรรธน์ อัครวิเชียร รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ เภสัชกรรมคลินิก

30 กันยายน 2563